Železná opona

Proč a jak komunistický režim bránil občanům opustit Československo?

Metodika pro učitele

Anotace

Železná opona je historický fenomén úzce spjatý s fungováním komunistického režimu v Československu. Režim učinil rázné kroky a vynaložil velké úsilí, aby uzavřel a efektivně střežil hranici s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo (do výstavby Berlínské zdi i s východním Německem - NDR). Proč tak učinil? Bylo to pouze v důsledku studené války, aby zamezil pronikání agentů na své území ze zemí, které považoval za nepřátelské? Hlavní funkcí Pohraniční stráže bylo zabránit útěkům občanů za hranice, kteří je “ilegálně” překračovali z politických a/nebo jiných příčin. Žáci v této lekci směřují k odpovědím, proč a jak režim hranici uzavřel. Podklady pro své odpovědi získávají rozborem filmových ukázek z databáze Normalizace, konkrétně pod heslem Hranice, a v digitální aplikaci Železná opona v Československu

Vzdělávací cíl

Žáci se učí vykládat obsah filmových ukázek a význam statistických informací, aby porozuměli historickému fenoménu.

Badatelská otázka 

Proč a jak komunistický režim bránil občanům opustit Československo?

Časová náročnost lekce

30 minut (učitel může v navrženém pracovním listě redukovat nebo přidávat úkoly pro žáky)

Jak postupovat

Učitel upraví a pošle žákům pracovní list s postupem, který mají dodržet. 

Materiály

Význam hranic (Sondy 60, 1980–1982, ČST, publicistika)

http://www.dejepis21.cz/vyznam-hranic

Útěk přes hranice (Konec velkých prázdnin, 1994, r. Martin Luther)

http://www.dejepis21.cz/utek-pres-hranice

Soukromé a veřejné (Horká kaše, 1988, r. Radovan Urban)

http://www.dejepis21.cz/soukrome-a-verejne

digitální aplikace Železná opona v Československu

http://www.dejepis21.cz/zelezna-opona-v-ceskoslovensku

Poznámka

K tématu lze žákům zadat též interaktivní cvičení v rámci aplikace HistoryLab:

Proč bránili průjezdu

http://testlab.felk.cvut.cz/cviceni/proc-branili-prujezdu#slide-form

Hodnocení

Za dobrou odpověď se považuje, pokud žák uvede a zdůvodní jednak proč, jednak jak komunistický režim střežil hranici. 

Výborně žák odpoví v případě, pokud své zdůvodnění podpoří v obou případech konkrétním odkazem na filmové ukázky nebo jiné prameny.

Dostatečně odpoví, pokud její/jeho odpověď obsahuje pouze příklady ostrahy hranic, ale nezdůvodní, proč střežení hranic komunistický režim prosazoval, tedy pokud odpoví pouze na otázku ,,jak”. Stejně tak pokud odpoví na otázku ,,proč”, nikoliv ale ,,jak”. 

Nedostatečně odpoví, pokud odpověď nesplňuje žádné z výše uvedených kritérií.

Autor metodiky: Petr Sedlák (petr.sedlak@ustrcr.cz)

Pracovní list

Pro zpětnou vazbu zvažte prosím výběr možného formátu pro vypracování pracovního listu:

  • Sdílení pracovního listu online (např. jako Dokumenty Google) - umožňují nasdílet originál, žáci pak odpovídají do svých kopií v rámci Google Classroom, Microsoft Teams etc. 
  • Formuláře (opět např. Formuláře Google, Microsoft forms) - umožňují rozeslat pozvánku k vyplnění, žáci vyplňují odpovědi do dotazníku a učitel může vpisovat zpětnou vazbu. 
  • Offline dokument (MS WORD, OpenDocument - umožňují rozeslat originál listu, tzn. žáci vkládají vyplněné kopie do určené složky či odesílají e-mailem).
Pracovní list - DOCX / 27 Kb