Normalizace: Proč se obyčejní lidé nestávali disidenty?

Metodika pro učitele

Anotace

Obyčejní lidé mohli v normalizační fázi komunistické diktatury v 70. a 80. letech 20. století sympatizovat s odpůrci režimu, tzv. disidenty, ale ve svém každodenním životě neprojevovali odpor vůči režimu tak otevřeně jako oni. Proč? Odkažte své žáky na několik vybraných zdrojů historických informací, na základě jejichž porozumění získají podklady pro odpověď. 

Vzdělávací cíl

Žáci se učí vykládat obsah filmových ukázek a čtou s porozuměním odborně laděné texty, aby porozuměli historickému fenoménu.

Badatelská otázka 

Proč se obyčejní lidé nestávali disidenty?

Časová náročnost lekce

30 minut (učitel může v navrženém pracovním listě redukovat nebo přidávat úkoly pro žáky)

Jak postupovat

Učitel upraví a pošle žákům pracovní list s postupem, který mají dodržet. 

Materiály

Zatčení z politického důvodu (Zemský ráj to napohled, 2009, r. Irena Pavlásková)
http://dejepis21.cz/disent-a-obycejni-lide

Disident (Báječná léta pod psa, 1997, r. Petr Nikolaev)
http://dejepis21.cz/disent-a-obycejni-lide

Možný, Ivo: Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha 1999, (2. vydání) s. 51.

Rezek, Petr: Filosofie a politika kýče. Praha 1991, s. 99. 

Judt, Tony: Poválečná Evropa: historie po roce 1945. Praha 2008, s. 634.

Poznámka

Téma vychází z lekce D21: 

Disent a obyčejní lidé

http://dejepis21.cz/disent-a-obycejni-lide

Hodnocení

Výborně žák odpoví, pokud svoji odpověď zdůvodní nejméně na dvou příkladech (historických skutečnostech) a v každém tomto případě odkáže na jejich zdroj v pracovním listě (jaká filmová ukázka, který text). 

Za dobrou odpověď se považuje, pokud ji opře nejméně o dva příklady, ale neuvede jejich zdroj.

Dostatečně odpoví, pokud v jeho odpovědi nechybí alespoň odkaz na jeden příklad.

Nedostatečně odpoví, pokud odpověď nesplňuje žádné z výše uvedených kritérií.

Autor metodiky: Petr Sedlák (petr.sedlak@ustrcr.cz)

Pracovní list

Pro zpětnou vazbu zvažte prosím výběr možného formátu pro vypracování pracovního listu:

  • Sdílení pracovního listu online (např. jako Dokumenty Google) - umožňují nasdílet originál, žáci pak odpovídají do svých kopií v rámci Google Classroom, Microsoft Teams etc. 
  • Formuláře (opět např. Formuláře Google, Microsoft forms) - umožňují rozeslat pozvánku k vyplnění, žáci vyplňují odpovědi do dotazníku a učitel může vpisovat zpětnou vazbu. 
  • Offline dokument (MS WORD, OpenDocument - umožňují rozeslat originál listu, tzn. žáci vkládají vyplněné kopie do určené složky či odesílají e-mailem).
Pracovní list - DOCX / 30 Kb