Atentát na Heydricha

Ilustrace: Stanislav Setínský

Metodika pro učitele

Anotace

V této lekci se žáci naučí zvažovat příčiny a následky historických událostí. Na příkladu atentátu na Reinharda Heydricha se žáci mohou pokusit nahlédnout na tuto událost z různých perspektiv: pohledem exilových politiků v Londýně, odbojářů v Praze a obyvatel Lidic. Žáci postupně analyzují šest zdrojů (5 pramenů a 1 článek z Wikipedie) a odpovídají na dílčí otázky. Celá lekce je zakončena odpověďmi na hlavní badatelské otázky. Materiály jsme vybrali z naší aplikace Obrazy války

Vzdělávací cíl

Žáci se učí porozumět různým perspektivám historických aktérů, měli by pochopit, že motivace těchto aktérů byly různé a stejně tak byly různé i dopady atentátu. V návaznosti na analýzu jednotlivých zdrojů rozvíjí žáci svou schopnost historické empatie a porozumění etickým a morálním otázkám spojeným s interpretací události.

Hlavní badatelské otázky

  • Jaké byly důvody k atentátu na Heydricha a jaké byly jeho důsledky? Jak můžeme dnes, s ohledem na všechny dostupné informace, atentát hodnotit?

Časová náročnost lekce: cca 90-120 minut

Lekci můžete použít jako ekvivalent obvyklé týdenní dotace pro výuku dějepisu. Délka práce se ovšem může lišit v závislosti na výkonu žáků.

Jak budeme postupovat

Pracovní list můžete žákům poslat ve formátu .doc, popř. .odt, aby do něj mohli zapisovat své odpovědi. Nejjednodušším způsobem je zadat žákům práci e-mailem a požádat je, aby výsledky poslali zpátky (v jednotném formátu). Případně můžete vytvořit na Google disku adresář, kam budou pracovní listy se svými výstupy (v jednotném formátu, např. PRIJMENI_atentat) vkládat sami žáci. V takovém případě se nabízí i možnost, že žáci si budou své výstupy komentovat navzájem.

Materiály

Atentát na Heydricha, článek na wikipedii, dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha 

Zdroj 1: Filmová ukázka “Zodpovědnost”: dostupné na 
https://obrazyvalky.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=3&objekt=24
(České století: kulka pro Heydricha, 2013, r. Robert Sedláček)

Zdroj 2: Filmová ukázka “Čs. odboj za války”
https://obrazyvalky.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=3&objekt=13
(Atentát, 1964, r. Jiří Sequens)

Zdroj 3: Text “Význam atentátu na Reinharda Heydricha”
https://obrazyvalky.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=3&objekt=11
(Václav Černý: Křik Koruny české: Paměti 1938–1945. Atlantis, Brno 1992, s. 278–280)

Zdroj 4: Fotografie “Lidičtí muži”
https://obrazyvalky.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=3&objekt=9
(Lidice - Horákův statek, popravení muži za Horákovým statkem. Datum pořízení: 10. 6. 1942, autor neznámý)

Zdroj 5: Fotografie “Poklona vůdci”
https://obrazyvalky.dejepis21.cz/prehravac.html?kapitola=3&objekt=16
(Světozor: světová kronika současná slovem i obrazem. Časopis pro zábavu i poučení, Praha: J. Otto, 1942, s. 135)

Hodnocení a zpětná vazba

Při hodnocení výstupu žáků bereme v potaz řadu faktorů. Některé z nich můžeme vymezit: 

  • Nakolik se žáci věnují analýze jednotlivých zdrojů? Zodpověděli všechny dílčí otázky k jednotlivým zdrojům? Byly tyto odpovědi relevantní?
  • Používají žáci při odpovědi na badatelské otázky dílčí analýzy jednotlivých zdrojů? Pokud ano, citují tyto zdroje? Je zapojení těchto dílčích analýz a citací integrální a logické, jsou použité argumenty věcně správné?
  • Drží se žáci při odpovědi tématu? Odpovídají na otázku? Nebo jen reprodukují faktografické údaje?
  • Zapracovali žáci do svých odpovědí více důsledků, než je uvedeno na Wikipedii?
  • Rozlišují žáci postoje a motivace jednotlivých aktérů (exilové vlády, domácího odboje, “obyčejných lidí”)? Jsou si vědomi různých dopadů atentátu (teror proti civilnímu obyvatelstvu, uznání exilové vlády, zdůraznění kolaborantského charakteru protektorátní politiky, atd.).
  • Rozlišují žáci mezi fakty a vlastními hodnotícími postoji? Zdůrazňují subjektivitu hodnotícího soudu? 
  • Jsou si žáci vědomi odlišnosti dobového kontextu (válka, protektorát) od současné situace?

Návrh kritérií pro hodnocení (můžete jej žákům poslat spolu s pracovním listem) může vypadat třeba takto:

 

Odpovědi na dílčí otázky k jednotlivým zdrojům

Počet zdrojů využitých při odpovědi na badatelské otázky

Kvalita argumentů v odpovědi na badatelské otázky

Výborný výsledek

(rozvinutá úroveň historického myšlení)

Žák vypracoval nejméně 4 dílčí úkoly.

Žák využil nejméně 4 zdroje. 

Žák odpověděl na otázku. Při odpovědi využíval výsledky historické analýzy, které smysluplně zapojil do svého textu.

Průměrný výsledek (střední úroveň historického myšlení)

Žák vypracoval 3 dílčí úkoly.

Žák využil 2 nebo 3 zdroje.

Žák odpověděl na otázku. Při odpovědi využil některé výsledky historické analýzy, ale torzovitě a bez logických návazností.

Dostatečný výsledek (základní úroveň historického myšlení)

Žák vypracoval pouze 2 dílčí odpovědi.

Žák využil pouze jeden zdroj.

Žák odpověděl na otázku. Při odpovědi ale nevyužíval výsledky historické analýzy, nebral v potaz dobový kontext a odlišné motivace jednotlivých aktérů.

Jednotlivým kritériím můžete dát různou váhu, podle vlastních priorit. Můžete například více zohlednit finální výstup (třetí sloupec) tak, že mu dáte stejnou váhu jako předchozím dvěma.  

Tabulku si můžete upravit dle svých potřeb, můžete si navrhnout svá vlastní kritéria. Pokud žáci mají jasnou informaci, podle jakých kritérií se jejich práce bude hodnotit, zvyšuje se jejich naděje na dobrý výsledek.


Autor metodiky: Jaroslav Pinkas (jaroslav.pinkas@ustrcr.cz)

Pracovní list

Pracovní list - DOCX / 28 Kb