Podoby odboje

Žáci se seznamují s některými méně efektními typy odbojové činnosti. Uvědomují si význam ilegálních letákových akcí a míru rizika, kterou s sebou tato činnost nesla. Rozumí odlišným perspektivám pohledu na odboj (kritickému postoji ženy i postoji odbojáře), analyzuje důvody těchto odlišností a hodnotí je.

Didaktické cíle

  • Žáci se seznámení se s motivací odbojářů, mírou rizika, které podstupovali, způsoby, jakým vnímali
  • odbojové aktivity občané nezapojení do odboje, povahou odboje („torzovitost“ ilegálních aktivit)
  • Žáci zvyšují svou empatii vůči pamětníkům – Vnímají vzpomínání jako složitý a citlivý proces, rozvíjejí
  • své sociální kompetence, především ohleduplnost a toleranci
  • Žáci analyzují a hodnotí význam jednotlivých odbojových činností, motivace odbojářů, různé stupně
  • jejich zapojení do odboje.
  • Žáci rozumí odlišnému pohledu na odboj z pohledu odbojářů a příslušníků „šedé zóny“, uvědomují
  • si multiperspektivity dějin

Časová náročnost

  • Příprava učitele: 20 min.
  • Práce ve vyučování: 35 min.

Seznam scén ze hry

D1.S0 Úvodní video
A1.S3xx Rozhovor s Ludmilou Jelínkovou II
D1.S5a Rozhovor s Matyášem Krejcarem I
D1.S5b Rozhovor s Matyášem Krejcarem II
D1.S5c Rozhovor s Matyášem Krejcarem III
D1.S2 Komiks Strojírenská fabrika

Další materiály

Filmová ukázka 1: Ilegální tisk (Vlak dětství a naděje, 1985, r. Karel Kachyňa), 2:17 min.
Filmová ukázka 2: Ilegální tiskárna (A pozdravuj vlaštovky…, 1972, r. Jaromil Jireš), 1:18 min.
Filmová ukázka 3: Spojka (Želary, 2003, r. Ondřej Trojan), 3:37 min.

Metodické podněty

Hodina sleduje především dva základní cíle: ilustrovat drobnou odbojovou činnost spočívající především ve výrobě a distribuci ilegálních tiskovin informující a reflektovat postoje tehdejších aktérů: odbojářů i příslušníků tzv. šedé zóny. Žáci by měli pochopit význam těchto aktivit, které ve srovnání s „efektnějšími“ formami odboje (sabotáže, ozbrojený partyzánský boj, zahraniční odboj) nejsou tak atraktivní a mohou být i přehlížené. Úvodní videa exponují téma a otevírají otázku po smyslu těchto aktivit. Zároveň ilustrují spektrum postojů vůči odboji (obavy z postihů, ochota zapojit se do protinacistické činnosti). Analýzu postojů bychom měli doplnit stručnou informací o specifikách českého odboje soustředícího se (na rozdíl třeba od situace na Balkáně, v Polsku nebo na území Sovětského svazu) spíše na zpravodajské aktivity než na přímý ozbrojený boj s okupanty.

Na tuto expozici navážeme rozhovory s Ludmilou Jelínkovou a Matyášem Krejcarem. Zatímco Ludmila formuluje kritický pohled na odboj a vnímá jej jako ohrožení rodiny, Krejcar klade důraz na mravní rozměr odboje jako politického činu. Není naším cílem klasifikovat jeden postoj jako správný a druhý jako chybný, ale spíše upozornit, že oba mají svou váhu a nelze je zcela odmítat. Při reflexi je ovšem třeba upozornit na to, že Krejcarův postoj byl ve svém důsledku státotvorný a přispíval k porážce nacismu. To si ostatně uvědomuje i Ludmila („třeba bychom skončili na Sibiři“).

Krejcarovo vyprávění je obsáhlejší také proto, že popisuje, jak konkrétně jeden typ odbojové činnosti mohl vypadat. Krejcarovo podání je civilní, nesentimentální, nepatetické. Skromně nezdůrazňuje příliš rizika. V následných aktivitách proto využijeme filmovou ukázku 3 (Spojka), která inscenuje jeden z okamžiků zpravodajské války. Eliška má doručit zprávu na konkrétní adresu. I když úkol je banální, riziko je značné. Eliška si ho ovšem uvědomí až v okamžiku, kdy jí hrozí zatčení a jen shodnou okolností z nepříjemné situace vyvázne. Ukázka nám může posloužit jako zpevnění analytických závěrů získaných z Krejcarova vyprávění.

Navržený postup

Fáze 1 cca 10 minut

Vysvětlení kontextu.
Význam odboje a jeho typologie
Filmová ukázka 1: Ilegální tisk (Vlak dětství a naděje)
• Co se v ukázce děje?
• Které činnosti jsou ilegální a které jsou odbojové?
• Čím se lišily jednotlivé činnosti.
Alternativně lze použít také filmovou ukázku 2: Ilegální tiskárna.
Měli bychom krátce vysvětlit omezení českého odboje (rozvinutá infrastruktura, nedostatek neprostupné divočiny) ve srovnání s odbojem ve Východní Evropě.

Fáze 2 cca 5 minut

Vysvětlení herního kontextu.
Úvodní video vysvětluje herní kontext: Hráč pomáhá stěhovat babičku, přitom objevuje staré tajemství svého dědečka, který byl za války vězněn, jedním z pamětníků je i Matyáš Krejcar, který s dědečkem spolupracoval v odboji. Rozdáme žákům pracovní listy.
Vysvětlíme žákům, že cílem cvičení je seznámení se s různými formami odboje
a také různými přístupy k odboji. Na úvod prezentujeme pohled Ludmily:
A1.S3xx Rozhovor s Ludmilou Jelínkovou II
POZOR: je třeba začít replikou o dědově deníku (pouze ta tematizuje větev o Krejcarovi – mluví se tam o něm jako o „třetím“), ostatní větve je lepší minout.
Žáci reflektují postoje Ludmily.

Fáze 3 cca 10 minut

V další části reflektujeme pohled Matyáše Krejcara.
Součástí této fáze je i neúspěšný pokus o telefonický rozhovor.
Klíčovou částí celého bloku je scéna D1.S5c Rozhovor s Matyášem Krejcarem III.
V této scéně je třeba dostat se ke Krejcarově reflexi vlastní odbojové činnosti.
Když budeme správně klást otázky, hra nás navede i na komiks.
Žáci si dělají poznámky do obou částí pracovního listu.

Fáze 4 cca 5 minut

Žáci prezentují své závěry, diskutují o nich. Diskusi můžeme aktivizovat
některými otázkami vztahujícími se k Krejcarovu vyprávění:
• Kdo byli muži, kteří ho u východu z fabriky kontrolovali? Jak byste jejich chování hodnotili? Co to vypovídá o postojích vůči okupačnímu režimu?
• Komu asi Krejcarovy informace posloužily? Jaký měli podle vás význam?
Získané závěry můžeme ještě upevnit filmovou ukázku 3: Spojka, která ilustruje rizika s drobnou odbojovou aktivitou spojená.
• Popište co se ve scéně děje, identifikujte všechny postavy.
• Jak přistupuje Eliška k svému úkolu?
• Jak byste hodnotili chování starého manželského páru?

Materiály

Filmová ukázka 1: Ilegální tisk (Vlak dětství a naděje, 1985, r. Karel Kachyňa), 2:17 min.

Filmová ukázka 2: Ilegální tiskárna (A pozdravuj vlaštovky…, 1972, r. Jaromil Jireš), 1:18 min.

Filmová ukázka 3: Spojka (Želary, 2003, r. Ondřej Trojan), 3:37 min.

Podoby odboje - PDF / 43 Kb
Pracovní list - PDF / 21 Kb