Případ jazz: dodržené zásady

Řešení ke skupinové práci žáků k metodice Co je to politický proces? Případ Jazz

Výčet dodržených zásad nevyplývá přímo z rozhodnutí soudu z roku 1991, nýbrž z našeho výkladu a dovození pro vzdělávací účely (cílem je žáky seznámit s jednotlivými zásadami, a i když při rehabilitačním řízení nebyly další zásady přímo zmíněny, je nepochybné, že byly také porušeny).

zajištění obviněnému práva na obhajobu

Členové Jazzové sekce si mohli své obhájce zvolit, tak také učinili.

zásada legality

Státní zástupce (dříve prokurátor) je povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozvěděl. Zde také k porušení nedošlo.

zásada obžalovací

Trestní stíhání před soudem je možné jen na základě obžaloby podané státním zástupcem (dříve prokurátorem). Zásada byla dodržena, části obžaloby jsou součástí materiálů pro studenty.

zásada oficiality

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost postupovat z úřední povinnosti (ex officio), nečekají tedy na podněty od stran nebo jiných orgánů (zásada je projevem monopolu státu na trestní stíhání, nikdo jiný než státní zástupce u nás nemůže někoho jiného trestně stíhat).

zásada vyhledávací

Zásada zakotvuje povinnost soudu vyhledávat a provádět důkazy i bez návrhu stran za účelem zjištění skutkového stavu věci. V případu Jazzové sekce důkazy prováděny byly, jen je soud hodnotil nesprávně, proto tuto zásadu hodnotíme jako dodrženou.

zásada ústnosti a bezprostřednosti

Jednání před soudem probíhá zásadně ústně, jednotlivé důkazy jsou prováděny před soudem (tedy ne zprostředkovaně, soudce sám vyslýchá svědky, klade otázky, čte důkazy).

zásada rychlosti řízení

Soudce má postupovat bez zbytečných průtahů, projednávat trestní věci urychleně, zejména pak věci týkající se vazby a zabavení majetku.

zásada užívání rodného jazyka

Soudní jednání probíhá v českém jazyce, účastníci mají právo na tlumočníka.