Test k lekci „Pluralita postojů vůči režimu” - řešení

Konkrétní bodové hodnocení jednotlivých úloh není uvedeno záměrně, namísto pevných kreditů jsou zařazena doporučení, jak je možné odpovědi hodnotit.

Úloha 1 Úloha 3b Úloha 5
Úloha 2 Úloha 3c Úloha 6
Úloha 3a Úloha 4 Závěrečné shrnutí

Úloha 1

Zadání úlohy 1

Komentář k úloze 1:

Tato úloha testuje porozumění filmovému obrazu, kontextové informace hrají při určení správné možnosti jen podružnou roli.

Hodnocení úlohy 1:

 1. Ano
 2. Ne
 3. Ano
 4. Ne

Jednoduchá úloha na začátku testu zvyšuje sebedůvěru žáků, a tím šanci na úspěch.


Úloha 2

Zadání úlohy 2

Komentář k úloze 2:

Tato úloha testuje schopnost používat relevantní argumenty a porozumění historickému kontextu.

Hodnocení úlohy 2:

Videa slouží v této úloze spíše jako evokace, správné odpovědi nenajde žák (tak jako v předchozí úloze) v jejich analýze, ale musí mít nějaké další znalosti. Předpokladem je, že jsou získány v rámci této lekce. Jedná se o interpretační úlohu, ve které mohou být při správném zdůvodnění všechny odpovědi relevantní. Hodnocení tak závisí na kvalitě použité argumentace. Při hodnocení této úlohy doporučujeme vyjít z těchto kritérií:

 1. Je použitý argument korektní z hlediska historické vědy?
 2. Souvisí použitý argument s obsahem videa?
 3. Je použit jeden argument, nebo více argumentů?
 4. Argumentuje žák věcně (na základě faktů nebo emocí)?

Doporučujeme tato kritéria dopředu zveřejnit. Tato úloha patří mezi ty, které mají výraznou přidanou hodnotu při společném rozboru, protože umožňuje porovnávat jednotlivé odpovědi. Žáci tak získávají zkušenost s tím, že jedna úloha může mít i více správných odpovědí, historie tedy není jen o jediné správné odpovědi.


Úloha 3a

Zadání úlohy 3a

Komentář k úloze 3a:

Tato úloha testuje především znalost historického kontextu. Žáci musí propojit závěry získané analýzou ukázky se svými faktografickými znalostmi.

Hodnocení úlohy 3a:

V kontextu situace je nejpravděpodobnější možnost B. Možnost A by sice byla teoreticky možná, ale nikoli v rámci této situace, závěrečná replika nadporučíka Kopřivy jasně odkazuje na to, že oba kapitáni byli postiženi stejnou mocí, ale zásadní roli v míře trestu hrál jejich třídní původ. Možnost C je vyloučena odlišným zařazením obou kapitánů. Zatímco Jankův otec byl stíhač, Kopřiva byl tankista.

Při určení kreditu za tuto odpověď doporučujeme kombinovat výběr správné odpovědi s dalšími faktory naznačenými v předchozí úloze.


Úloha 3b

Zadání úlohy 3b

Komentář k úloze 3b:

Také tato alternativní úloha testuje především znalost kontextu. Žáci prokazují v této úloze schopnost zasadit jednotlivý historický fakt do širších souvislostí.

Hodnocení úlohy 3b:

Podobně jako v předchozí úloze, také zde je myslitelná pouze jedna možnost: B. Identita „těch odpovědných” vyplývá z kontextu rozhovoru o represích. Oba kapitáni byli postiženi komunistickým režimem. “Oni” symbolizují režim, nikoli jeho konkrétní představitele a služebníky (třeba soudce). Také v tomto případě navrhujeme hodnocení diferencovat a kromě určení správné odpovědi zhodnotit i kvalitu použité argumentace.


Úloha 3c

Zadání úlohy 3c

Komentář k úloze 3c:

Tato úloha je z trojice úloh vztahujících se k videu 5 nejlehčí. Je zde přímá vazba mezi historickým kontextem a obsahem videa, znalost kontextu nemusí být velká.

Hodnocení úlohy 3c:

správná odpověď: A

Žáci rozhodují, která z replik Kopřivy je relevantní pro určení osudu Kadavého otce. Znalost kontextu sice nemusí být veliká, ale přesto je pro správný výběr otázky nutná. Alternativně může být i u této úlohy zařazeno zdůvodnění.


Úloha 4

Zadání úlohy 4

Komentář k úloze 4:

Úloha testuje schopnost analýzy audiovizuálního materiálu.

Hodnocení úlohy 4:

správné odpovědi:

 1. Ano
 2. Ano
 3. Ne

Méně náročná úloha směřuje kna prověření analytických schopností žáků. Zároveň ale vytváří “můstek” k závěrečné šesté úloze. Tím, že opakujeme materiál, který mají žáci analyzovat, zvyšujeme pravděpodobnost jeho správného “čtení”, a tedy i pravděpodobnost žákova úspěchu.


Úloha 5

Zadání úlohy 5

Komentář k úloze 5:

Úloha testuje znalost historického kontextu, v tomto případě mezinárodních souvislostí zakladatelské fáze komunistického režimu. Také v tomto případě je znalost historického kontextu zásadní, samotná analýza filmové ukázky ke správnému zodpovězení nestačí.

Hodnocení úlohy 5:

správná možnost: C

Jedná se o jednodušší úlohu, která nezapojuje příliš abstraktní myšlení (na rozdíl třeba od úloh 3a nebo 3b). Doporučujeme obtížnost úloh v rámci testu střídat.


Úloha 6

Zadání úlohy 6

Komentář k úloze 6:

Úloha testuje schopnost analyzovat audiovizuální materiál, porozumění historickému kontextu a schopnost historické syntézy.

Hodnocení úlohy 6:

Nejnáročnější úloha testu přichází na závěr. Všechny ukázky z této úlohy už žák nejméně jednou analyzoval, nyní se na ně podívá ještě jednou, novýma očima. Při hodnocení úlohy využíváme kritérií nastavených v úloze 2, ale můžeme k nim přidat i některé další.

 • Odlišili žáci dobové ukázky od pozdějších obrazů?
 • Vyjádřili se žáci k žánru dobových ukázek?
 • Identifikovali správně vysílání rádia v ukázce 7?
 • Všímali si odlišnosti reakce posluchačů v soukromí a na veřejnosti v ukázce 7 a 8?

Závěrečné shrnutí

Test k lekci Pluralita postojů vůči režimu v 50. letech 20. století lustruje škálu toho, co lze hodnotit. Zamýšleli jsem ho jako model, který tuto škálu představí, nikoli primárně jako návod k použití (i když i takové využití je možné).

Testové úlohy navazují na otázky v rámci lekce, jsou ovšem náročnější. Zatímco otázky v rámci lekce směřovaly zpravidla k reflexi obrazu, která se pak stala východiskem ke skupinové práci a hromadné diskusi, úlohy v testu jsou složitější a směřují i ke znalostem faktografickým a konceptuálním. Pro úspěch v testu je nutné kombinovat analytické dovednosti a faktografické znalosti. Testové úlohy cílí na vyšší kognitivní znalosti i dovednosti, kredity za splnění úloh by tuto obtížnost měly zohlednit.