Jaké jsou šance dějepisu na středních odborných školách a učilištích?

Pracovní skupina pro výuku historických témat na středních odborných školách a učilištích

V roce 2015 vznikla v rámci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů pracovní skupina složená s učitelek a učitelů středních odborných škol a učilišť. V průběhu dvou let testovali zkušení pedagogové na svých školách vzdělávací materiály, které připravili historici a didaktici z Oddělení vzdělávání. V rámci této spolupráce probíhala intenzivní zpětná vazba formou náslechů, dotazníků a společných seminářů. Výsledkem úsilí pracovní skupiny je dokument, který jsme nazvali „Metodické doporučení pro výuku historických témat na středních odborných školách a učilištích“.

Proč střední školy a učiliště?

V prostředí středních odborných škol a učilišť má výuka historických témat ztíženou pozici, neboť se realizuje pod velkým časovým tlakem. Mnozí učitelé dějepisu mají na světové a národní dějiny jen jeden školní rok. V takové situaci nelze historii vykládat lineárně a komplexně, jak je zvykem na základních školách a gymnáziích. Učitel je nucen k tomu, aby řadu témat vypustil, musí zvažovat, nakolik je daná látka vhodná pro dosažení vzdělávacích cílů předmětu. Historická témata se musí pod tlakem vnějších okolností (vedle malé časové dotace se zde učitelé často potýkají i s nezájmem studentů o „nepříliš důležitý“ předmět) učit jiným způsobem než doposud. V rámci Oddělení vzdělávání považujeme tyto problémy za mimořádnou výzvu. Pokusili jsme se navrhnout konkrétní výukové metody, které by efektivně fungovaly i ve ztížených podmínkách. Pracovní skupina pak v praxi testovala, nakolik mohou učitelům pomoci. Šlo nám především o motivační dopad a efektivní dosažení vzdělávacích cílů souvisejících s podporou historické gramotnosti.

Jak jsme postupovali

Oddělení vzdělávání se na spolupráci se středními odbornými školami a učilišti zaměřuje dlouhodobě. Od roku 2010 proběhla v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celá řada seminářů zaměřených na tento typ škol, mnohé z nich se konaly přímo na konkrétních školách. V této přípravné fázi probíhalo i testování vzdělávacích materiálů z produkce ÚSTR, které formou modelové výuky realizovali lektoři Oddělení vzdělávání. Takto shromážděné zkušenosti jsme promítli do přípravy intenzivnější spolupráce v rámci pracovní skupiny.

Učitele z pracovní skupiny jsme vybírali z řad účastníků vzdělávacích seminářů. Při výběru jsme přihlíželi k tomu, aby byly zastoupeny různé regiony a typy odborných škol. Jelikož se historická témata na středních školách a učilištích často vyučují i v příbuzných společenskovědních předmětech, tak jsme do skupiny zapojili i učitele občanské výchovy, českého jazyka a estetické výchovy. Pracovní skupina se nejprve sešla na úvodním semináři, kdy došlo ke sdílení zkušeností. Diskutovali jsme specifické problémy výuky historických témat v ztížených podmínkách středních škol a učilišť. Pracovníci Oddělení vzdělávání představili plány na modelové hodiny a rozvrhl se postup práce. Posléze učitelé testovali modelovou hodinu zaměřenou na výuku druhé světové války. Pilotáž vrcholila společným setkáním v únoru 2015, kdy skupina sdílela zkušenosti z pilotáží a diskutovala závěry z dotazníků. Na semináři vznikla první verze metodického doporučení, kterou účastníci návazně komentovali a upravovali. Na první vlnu testování navázala v průběhu podzimu 2015 druhá, obdobně koncipovaná. Pracovní skupina se v této fázi mírně personálně obměnila. Tentokrát se testovalo hned několik materiálů, které shodně akcentovaly principy stanovené v metodickém doporučení. Kromě toho organizovali učitelé na svých školách semináře pro další kolegy z odborných škol a učilišť, na nichž spolu s lektory ÚSTR prezentovali rozvíjené metodiky a shromažďovali další zpětné vazby od kolegů. Paralelně s učiteli testovali modelové postupy i pracovníci Oddělení vzdělávání, kteří navštěvovali spolupracující školy. Na závěrečném setkání v únoru 2016 byly opět diskutovány závěry, které vyplynuly z dotazníků a zpětných vazeb. Účastníci si ověřovali principy naznačené v pracovní verzi metodického doporučení. Doplněná a upravená formulace opět prošla navazujícími úpravami a byla následně autorizována celou skupinou.

Jaké jsou šance dějepisu na středních odborných školách a učilištích?

Z dvouletého úsilí pracovní skupiny vyplynuly pozitivní a nadějné závěry. Ukázalo se, že moderní přístupy zaměřené na podporu historické gramotnosti v ztížených podmínkách středních odborných škol a učilišť fungují. Promyšlená redukce dějepisného učiva, důraz na tvořivou práci s prameny, oživení látky pomocí aktualizace, využití fotografie a filmu a spolupráce mezi společenskovědními předměty – to vše může výrazně zefektivnit výuku historických témat. Konkrétní metodické postupy a principy blíže rozvádí metodické doporučení. Zájemci z řad učitelů si mohou navržené postupy sami vyzkoušet na materiálech, které jsme v rámci pracovní skupiny testovali. Velmi oceníme zpětnou vazbu ze školní praxe.


Složení pracovní skupiny

Kromě historiků a didaktiků Oddělení vzdělávání ÚSTR se na práci skupiny podílely tyto školy a učitelé:

Jana Beranová – Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Jitka Blažková – Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary

Jitka Blažková - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

Barbora Frischerová – Smíchovská střední průmyslová škola Praha

Hana Hrádková – Střední škola automobilní a informatiky Praha

Martin Chovanec – Střední zemědělská škola a Obchodní akademie Písek

Dagmar Jonášová – Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov

Alžběta Karvánek-Václavíková – Anglo-německá obchodní akademie Praha

Petr Kollárik – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Tábor

Hana Kolláriková – Střední škola spojů a informatiky Tábor

Jarmila Ledvinová – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn

Hana Maříková – Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek

Vladislava Matoušková – Střední průmyslová škola stavební Plzeň

Jitka Maulová – Střední průmyslová škola stavební Plzeň

Pavlína Mikulcová – Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Jiřina Poláčková – Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha

Lenka Řezáčová – Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov

Dieter Schallner – Střední škola průmyslová a umělecká Opava

Iveta Světlíková – Střední zdravotnická škola Plzeň

Jana Špačková – Obchodní akademie Liberec

Jarmila Šulcová – Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové

Martin Švácha - Střední průmyslová škola stavební Plzeň

Miroslava Zajíčková – Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou