Kontroverze ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů

26. 4. 2019; 9.00 – 15.00, Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 5. patro, místnost č. 522

Prezenční kurz je určen učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Hlavní inspirací bude koncept “controversary teaching” v podání hlavních autorit oboru Allana McCullyho a Diany Hessové. Tento kurz má vybavit vyučující dovednostmi, jak zvládat tyto kontroverze vyplývající z odlišných rodinných tradic žáků, a tedy i odlišného pohledu na nedávnou minulost, kterou si žáci z rodin do škol přinášejí. Kromě obecných rámců nabídne i konkrétními aplikace těchto teorií v metodikách, které tematizují různé aspekty soudobých dějin (otázka třetího odboje, různé pohledy na tzv. normalizaci atd.). Seminář nabídne učitelům i možnost diskutovat jejich vlastní zkušenosti s tématy, které vzbuzují ve třídě kontroverzi.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Kapacita semináře je naplněna, zájemci se mohou hlásit již jen jako náhradníci na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz.

Program

9.00 9.45 Úvodní blok: jak může vypadat kontroverze ve výuce?
V prvním bloku nabídneme několik modelových ukázek, jak je kontroverze zobrazována v popkultuře, a zároveň dáme příležitost účastníkům, aby sami prezentovali své zkušenosti s kontroverzí ve své vlastní praxi.

9.45 10.30 Výuka založená na kontroverzi z pohledu didaktiky a historiografie
Druhý blok bude věnován teorii výuky kontroverzních témat z pohledu didaktiky dějepisu (Allan McCully, Linda Levstiková), společenských věd (Diana Hessová) a souvislosti tématu s vývojem historiografie.

10.30 10.45 Pauza na kávu

10.45 11.30 Případ bratří Mašínů: ilustrace metody “teaching controversial issues”
Tento blok bude na příkladu metodiky věnované odboji bratří Mašínů ilustrovat a konkretizovat koncepty této metody.

11.30 12.30 Kontroverze ve třídě
Další blok bude založen na samostatné práci ve skupinách. Účastníci budou konfrontováni s modelovou kontroverzní situací ve třídě a budou diskutovat o možnostech jejího řešení.

12.30 13.00 Pauza na občerstvení

13.00 14.30 Kontroverze ve výuce soudobých dějin
Také závěrečný blok bude věnován samostatné práci ve skupinách, pozornost se přesune od technik, jak zvládat kontroverzi, k samotné učební látce.

14.30 15.00 Shrnutí, evaluace

Lektoři:
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Mgr. Václav Sixta