Hodina moderních dějin

7. 12. 2018; 9:00 – 15:00, Evropská 2590/33c, Praha 6–Dejvice

Seminář je určen pro učitele vzdělávací oblasti Člověk a společnost, kteří hledají informace, ale i inspiraci k přípravě výuky. Seminář v tomto ohledu zprostředkovává teoretické poznatky a praktické zkušenosti hned v několika oblastech. Výchozím bodem je otevření problematiky, co a proč vlastně učit, jaké jsou souvislosti mezi vzdělávacími cíli, učivem, použitými výukovými metodami, evaluačními nástroji ověřujícími dosažené výsledky učení a efektivními metodami poskytování zpětné vazby Jedním z cílů semináře je demonstrovat na praktických příkladech teoretické rámce současné výuky soudobých dějin vycházející jak z platných legislativních dokumentů (RVP, doporučení MŠMT o výuce soudobých dějin atd.), tak i aktuálního odborného pedagogického a didaktického diskursu a v neposlední řadě i aktuálního historiografického výzkumu.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 32598/2018-1-983.

Přihlásit se na seminář

Program

9:00 – 9:30 Václav Sixta: Otevření tématu v diskuzi, neboli tázání se po zkušenostech učitelů s tematickým plánováním běžné školní výuky se zaměřením na cílování a hodnocení výuky.

9:30 – 10:15 Jaroslav Pinkas: První modelový příklad se zaměří na možnosti plánování konkrétního učiva v rámci běžných vyučovacích hodin (zde na příkladu tzv. normalizace), potažmo jak jej vztáhnout ke vzdělávacím cílům a zvolit vhodnou metodiku výuky s ohledem na ověření úrovně dosažení těchto cílů.

10:15 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:15 Václav Sixta: Druhý modelový příklad předkládá praktické možnosti systematičtějšího cílení, přenosu a ověření nových znalostí během školní exkurze, které mnohdy spočívají v pouhé návštěvě tzv. míst paměti a při kterých žáci nejsou konkrétně přivedeni k osvojení si těchto znalostí a jejich zhodnocení po návratu do školy.

11:15 – 12:00 Petr Sedlák: Třetí modelový příklad objasňuje zásady formulování cílů školního projektu s ohledem na realistický odhad časové náročnosti a zátěže jednotlivých úkolů, opět s ohledem na očekávané výsledky projektu.

12:00 – 12:30 Přestávka na občerstvení

12:30 – 14:00 Jaroslav Pinkas, Petr Sedlák, Václav Sixta: Skupinová práce, během níž si účastníci semináře vyzkouší vytvořit vlastní plán výukové jednotky (mohou volit mezi školní hodinou, exkurzí a projektem), a to s důrazem na formulování jasné vazby mezi vzdělávacím cíli a jejich ověřením, resp. na výběr vhodné metodiky.

14:00 – 15:00 Jaroslav Najbert: Shrnutí a diskuze