Historická gramotnost v praxi

20. května 2022, 9:00–16:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

2022-historicka-gramotnost-2

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice.

Cílem semináře je praktické představení konceptu historické gramotnosti (historického myšlení) a ukázka příkladů, jak tyto koncepty zařadit a rozvíjet ve výuce. Učitelé budou mít na tomto semináři možnost promýšlet teoretické rámce výuky na příkladu konkrétních výukových materiálů. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat na vlastní praxi.

Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení.

Program semináře

9:00 - 10:30 Historická gramotnost - vymezení pojmu
V prvním bloku představíme pojem historická gramotnost prostřednictvím práce s konceptem nazvaným “Vztah k minulosti”. Věnovat se budeme především tomu, že k minulosti se vztahujeme vždy z našeho současného pohledu a že v různých dobách a situacích se významné události a témata z minulosti liší.

10:30–10:45 Pauza na občerstvení

10:45–12:15 Badatelská výuka v dějepise
Druhý blok se bude věnovat principům badatelské výuky. Opět na konkrétním příkladu ukážeme, jak postupovat od badatelské otázky přes práci s prameny k odpovědím, které formulují samotní žáci.

12:15–13:00 Pauza na oběd

13:00–14:30 Práce s konkrétní metodikou
Třetí blok bude zaměřený na vybranou metodiku - především budeme využívat kapitoly z učebnice soudobých dějin, na které ÚSTR spolupracoval. Metodiky v tomto bloku povedou autoři vybraných kapitol.

14:30–14:45 Pauza na občerstvení

14:45–16:00 Jak hodnotit rozvoj historické gramotnosti?
V posledním bloku semináře otevřeme otázku, jak výuku dějepisu zaměřenou na rozvoj historické gramotnosti hodnotit. Ukážeme si několik příkladů domácích i zahraničních testových úloh.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem.