Soudobé hodnocení osmdesátých let

  1. Do jaké doby byste zařadili tento klip?
  2. Jaká jsou podle této ukázky pozitiva socialistické společnosti?
  3. Dokázali byste vyjmenovat i jiné hodnoty?

Ukázka ilustruje dobové hodnocení osmdesátých let. Zdůrazňuje úspěchy budování socialistické společnosti, ale v duchu probíhající přestavby připouští, byť velice nekonkrétně, že „ne vše se podařilo“. Cenné je především závěrečné shrnutí hlavních hodnot socialistické společnosti, tedy sociální jistoty, které režim zajišťuje (plná zaměstnanost, zajištění dostatku a starost o lidi v nouzi). Ukázka tak může být použita jako východisko k diskuzi o hodnotách ve společnosti. V rámci diskuze lze argumentovat i jinými než sociálními hodnotami (např. individuální lidská práva) a poukázat na nemožnost důsledného konsenzu o hodnotách v pluralitní společnosti. Nemělo by ovšem jít o negaci prezentovaných hodnot ani o jejich problematizaci, ale o jejich doplnění a upozornění, že takovýto obraz je nutně neúplný a řadu jiných hodnot pomíjí.

Lidská práva v ČSSR (1987, r. neuveden)

Dokument, který pojednává o způsobu ochrany a uplatňování lidských práv, je typickým produktem aplikace zásad „perestrojky“ a „glasnosti“ v Československu pozdních 80. let. Pro snímek je příznačné napětí mezi deklarovanou normou ochrany lidských práv a reálným stavem jejího naplňování. Dokument probírá jednotlivé kapitoly Všeobecné deklarace lidských práv, jejíž dodržování je výběrovým a na některých místech propagandisticky lživým způsobem prezentováno na příkladu československého zdravotnictví, školství, sociální péče, bytové výstavby, cestování nebo kulturní politiky. Přestavbová rétorika sice nezamlčuje nedostatky v lidskoprávní oblasti v socialistickém Československu, nicméně nedává žádný prostor argumentům z okruhu občanských iniciativ, např. Charty 77.