Postoje a hodnoty (egoismus)

  1. Jaké hodnoty a postoje muž zastává? Pokuste se je přímo pojmenovat a zamyslete se nad tím, jak by se mohly promítnout do konkrétního jednání.
  2. Pokuste se najít k těmto postojům a hodnotám odpovídající protiklady.
  3. Který z přístupů ke společnosti je vám bližší a proč? Volbu zdůvodněte.
  4. Jaké postoje a hodnoty upřednostňuje podle vás dnešní společnost? Liší se v tomto ohledu nějak od socialistické společnosti 70. a 80. let?

Starší muž předává své zkušenosti mladičké stopařce, pionýrce. Životní moudrost, kterou ve zkratce formuluje, odráží určitý typ hodnotového postoje ke společnosti. Tyto názory slouží ve filmu Zralé víno k záporné charakterizaci postavy hrané Milošem Kopeckým, rozhodně tedy nepředstavují oficiální normu. Na druhou stranu vcelku věrně zrcadlí postoje, jež byly v české společnosti 70. a 80. let poměrně rozšířené. Důraz na osobní prospěch a programově účelový vztah k institucím a normám socialistické společnosti pramenily zřejmě z vyprázdněnosti oficiální ideologie a představovaly jednu z možných cest seberealizace a osobního naplnění. Lidé mysleli především na sebe a svůj prospěch, neboť pro ně bylo stále obtížnější ztotožnit se s veřejně zdůrazňovanými hodnotovými normami a najít v socialistické společnosti místo (kariéra, spolkový život, občanské aktivity), jež by je naplňovalo.

Zralé víno (1981, r. Václav Vorlíček)

Komedie navazující na Bouřlivé víno z roku 1976 se odehrává ve vinařském kraji jižní Moravy. Členové místního JZD Pálavice řeší své každodenní starosti spojené jak s chodem družstva (spor o přidruženou výrobu), tak s osobním životem. Konflikty ústí do komediálních situací poněkud zahalených ve vinném oparu charakteristickém pro tento kraj. Ve filmu se objevuje téměř kompletní herecká špička počátku 80. let. Komediální trilogii dovršuje film Mladé víno z roku 1986.