Porta 88 – dobový komentář

  1. Z reportáže je patrný velký zájem veřejnosti o trampskou a folkovou hudbu. Pokuste se zamyslet nad příčinami této obliby.
  2. Jaký je postoj autorů reportáže vůči této akci? Co to vypovídá o oficiální kulturní politice?

Hudební festival Porta byl založen už v roce 1967. Byl zaměřen především na trampskou píseň, folk a country. Obliba trampingu sahá v českých zemích až do období první republiky a jako forma volnočasové aktivity se udržel až do současnosti. V období komunistického režimu patřil tramping mezi aktivity, které nebyly podporované, ale spíše tolerované. Jsou doložené zásahy Veřejné bezpečnosti proti některým trampským osadám, ale jinak režim proti trampům aktivně a plošně nevystupoval. Z hlediska režimu byla problémem trampského hnutí jeho návaznost na americké tradice. Fenomén trampingu se ovšem vyvíjel a vedle klasické trampské hudby se stále častěji prosazoval folk a tradice českého písničkářství, které čerpaly i z jiných zdrojů. Původně odmítavý postoj režimu se zmírňoval a výrazem kulturní liberalizace se stalo také pořádání festivalu Porta. Obliba folkové hudby v 70. letech pramenila i z její autentičnosti, z pokusu o niternou výpověď, která kontrastovala s banálním dobovým popem a zároveň se spojením s přírodou a problémy životního prostředí. Teoretik folku Jaroslav Prokeš k tomu uvádí: „Podstatou folkové písně a jejím nejcharakterističtějším rysem byla schopnost aktuálně, adresně a obsahově konkrétně reagovat na nejrůznější stránky duchovního a společenského bytí.“ Méně nápadný a méně extravagantní folk unikal cenzorským zásahům lépe nežli rocková hudba. Programově introspektivní tvorba představovala zdánlivě pro režim menší ideologickou a politickou hrozbu. Ukotvení festivalu prospělo, že se stal oficiální akcí tehdejšího Socialistického svazu mládeže. Tím si ale režim zároveň podržel kontrolu nad touto akcí. Mimořádný zájem o Portu, který je patrný z komentáře, pramenil mimo jiné i z malé nabídky kvalitní produkce na kulturní scéně. Po roce 1989 se nabídka obdobných akcí mnohonásobně zvýšila a Porta zaznamenala ústup z výsluní, existuje ovšem dodnes.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.