Politika vzdělávání

  1. Jak je představen přístup ke vzdělání? Myslíte, že to odpovídá realitě?
  2. Co se v ukázce říká o kvalitě profesorských sborů na vysokých školách? Odpovídalo to podle vás skutečnosti?
  3. Jak je představován systém podpory vysokoškolského studia? Je tento obraz podle vás pravdivý?

Výňatek z prorežimního dokumentu, který měl dokázat, že v ČSSR jsou dodržována lidská práva ve smyslu mezinárodních helsinských úmluv. Část věnovaná situaci ve vzdělávání je manipulativnější než jiné části tohoto dokumentu. Komentář především pomíjí rozdíl mezi deklarovanou legislativou („právo na přijetí do všech stupňů škol mají děti všech našich občanů bez rozdílu“) a politickou praxí, v níž bylo přijetí na střední, a zvláště na vysokou školu podmiňováno politickou loajalitou a aktivismem rodičů. Právě tato pasáž se může stát východiskem k debatě o přístupu ke školnímu vzdělávání v 70. a 80. letech nebo o významu, formách a metodách státní propagandy. Učitel by měl každopádně buď ve výkladu, nebo v diskuzi upozornit, že tato pasáž je lživá a zavádějící. Další zavádějící tvrzení se týká profesorských sborů na vysokých školách. Z pochopitelných důvodů nejsou zmíněny čistky v těchto sborech na konci 60. let, které znamenaly značný pokles jejich kvality. Film zdůrazňuje různé formy podpory vysokoškolského studia (levné bydlení, stravování, stipendia), ale opomíjí tlak režimu na politický konformismus studentů a postihy plynoucí z jejich (případné) protirežimní angažovanosti, které mohly skončit i vyloučením ze studia. Ovšem výčet prosociálních opatření by neměl být zásadně problematizován. Učitel může tuto pravdivou informaci využít k dokreslení faktu, že mediální sdělení je třeba pečlivě filtrovat a že v jedné ukázce mohou vedle sebe být jak pravdivá fakta, tak manipulující lži.

Lidská práva v ČSSR (1987, r. neuveden)

Dokument, který pojednává o způsobu ochrany a uplatňování lidských práv, je typickým produktem aplikace zásad „perestrojky“ a „glasnosti“ v Československu pozdních 80. let. Pro snímek je příznačné napětí mezi deklarovanou normou ochrany lidských práv a reálným stavem jejího naplňování. Dokument probírá jednotlivé kapitoly Všeobecné deklarace lidských práv, jejíž dodržování je výběrovým a na některých místech propagandisticky lživým způsobem prezentováno na příkladu československého zdravotnictví, školství, sociální péče, bytové výstavby, cestování nebo kulturní politiky. Přestavbová rétorika sice nezamlčuje nedostatky v lidskoprávní oblasti v socialistickém Československu, nicméně nedává žádný prostor argumentům z okruhu občanských iniciativ, např. Charty 77.