Odpovědnost v zaměstnání

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Proč byl mladý Sova vyhozen z kliniky?
  3. Myslíte, že byl ten zákrok oprávněný? Zdůvodněte.
  4. Jaké hodnoty a představy orientovaly rozhodnutí doktora Sovy a jeho kolegy, který utekl? Pokuste se o srovnání.
  5. Jak by člověk Sovova hodnotového založení asi reagoval v situaci, kdy by jej nadřízení nutili k tomu, aby vyjádřil politický postoj (třeba souhlas se vstupem vojsk v roce 1968), který by byl v rozporu s jeho přesvědčením?
  6. Zeptejte se rodičů či prarodičů, nakolik byly obdobné postoje a situace běžné.

Mladší doktor Sova (Ladislav Frej) z populárního seriálu Nemocnice na kraji města byl vyhozen z pražské kliniky kvůli přestupku s alkoholem. Ukázka zachycuje jeho rozhovor s otcem, primářem Sovou starším (Ladislav Chudík). Syn v něm hodnotí celou situaci jako důsledek napjatých vztahů na klinice. Alkohol byl podle něj pouhou záminkou. Popisovaná situace odráží problematiku pracovní morálky a odpovědnosti v zaměstnání. Sovův kolega, který slavil narození syna, raději z kliniky utekl, Sova se naopak vrhl do práce. Jednal sice v rozporu s formálními předpisy (legalita), ale jeho rozhodnutí bylo jistě ospravedlnitelné touhou pomoci zraněným (legitimita). Jeho představený profesor však situaci využil proti němu, Sova musí odejít z Prahy na venkovské zdravotní středisko. Ukázka otevírá otázku, nakolik bylo obdobně hodnotově ukotvené jednání, které s sebou neslo závažné kariérní i osobní důsledky, v době tzv. normalizace běžné. Žáci mohou promýšlet, v čem se zachycená situace liší od případů, kdy byli občané nuceni k tomu, aby deklarovali postoje, které nesdíleli. Kariérní otázky byly na počátku 70. let kupříkladu podmiňovány tzv. souhlasem se vstupem vojsk v roce 1968. Jinými slovy, jak se odpovědnost ve vztahu k zaměstnání odlišuje od hodnotových rámců občanských postojů, šlo (a lze) tyto kontexty vůbec oddělovat? Normalizační seriály vytvářely představu o hodnotově ukotveném jednání, které bylo zcela apolitické a nemělo žádný občanský rozměr.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.