Mladí a hodnoty

  1. Popište způsob, jímž je v ukázce prezentována společenská role lékaře.
  2. Pokuste se tuto roli blíže charakterizovat a srovnejte ji s představami dnešní společnosti.
  3. Jaké společenské hodnoty primář Sova ve své promluvě zdůrazňuje?
  4. Vypovídá ukázka nějak o společenské roli SSM? K čemu by tato organizace měla sloužit?
  5. Seriál propůjčuje lékařům vysoký společenský statut. Dokážete z ukázky vyvodit, z čeho tato velká autorita vychází?

Primář Sova (Ladislav Chudík) z populárního seriálu Nemocnice na kraji města hovoří k shromážděným členům Socialistického svazu mládeže (SSM), který působí v rámci nemocnice. Jako zasloužilý pracovník předává své zkušenosti mladší, nastupující generaci lékařů a zdravotnického personálu. Jeho promluvu o smyslu lékařské profese lze využít k reflexi širšího hodnotového rámce, do nějž je tato obecná úvaha o roli lékaře ve společnosti a o vztahu generací zasazena. Žáci mohou popsat jednotlivé role, v nichž je lékař v ukázce zachycen – v postavě primářova syna Karla (Ladislav Frej). Tyto obrazy jsou velmi komplexní, zachycují lékaře, jak slouží celé společnosti. Společnost platí lékařům vzdělání, ti pak svou odpovědnou prací společnosti tyto náklady splácejí. Základní hodnotu zde představuje společenská harmonie, vzájemné dorozumění, předávání zkušeností, a především lidské zdraví, jemuž lékaři slouží. Návazně lze analýzu směřovat právě k způsobu zobrazení společnosti, Sova prezentuje jistý ideál společenských vztahů. Na jakých základech jsou tyto ideály založeny? Jaké pozitivní hodnoty primář zdůrazňuje a co naopak považuje za možné ohrožení? V čem se tyto hodnoty liší od dnešních ideálních představ a běžné sociální praxe? Scénu můžeme srovnat s ukázkou Generace z prvního dílu seriálu, představuje totiž jistou odpověď primáře Sovy na obraz společnosti zmítané generačním sporem, představené Sovovým synem Karlem.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.