Kázeň ve třídě

  1. Vžijte se do role učitele Karfíka a navrhněte, jak by měl podle vás řešit situaci ve „zlobivé“ třídě.
  2. Zvažte, z jakých zdrojů čerpá svou autoritu učitel Lamač. Posuďte jeho vyprávění o těžkých začátcích v poválečném pohraničí. Zachoval se podle vás jako hrdina? Svůj závěr zdůvodněte.
  3. Připomeňte si vývoj situace v československém pohraničí v letech 1945–1955. Zaměřte se zvláště na regiony, kterými procházela tzv. železná opona. Jeví se vám ve světle těchto skutečností historka učitele Lamače jako důvěryhodná? Svůj závěr zdůvodněte.

Začínající učitel Karfík a jeho zkušený kolega Lamač se schází v kabinetě a řeší nováčkovy obtíže. V průběhu rozhovoru učitel Lamač vypráví historku, jíž chce mladšího kolegu povzbudit. Zároveň však naznačuje, že ve srovnání s poválečnou situací v československém pohraničí se kázeňské problémy dětí z konce osmdesátých jeví jako banální.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.