Ideologická diverze?

  1. Jaké je pojetí pořádku podle této ukázky? Pokuste se toto pojetí srovnat s tím, jak si pojem „pořádek“ představujete dnes.
  2. Co naznačuje úryvek o politické a ideové orientaci undergroundu? Odpovídalo to realitě?
  3. Z jakého důvodu se mají zajímat příslušníci VB o neoficiální koncerty?

Úryvek z politickovýchovného manuálu pro příslušníky VB, který je měl informovat o základních formách tzv. ideologické diverze. V této části jsou příslušníci VB informováni o nekonformních subkulturách mládeže. Pozornost si zasluhuje především normativní hodnocení jakýchkoli odlišností a důraz na represivní postup vůči nekonformně se projevujícím jedincům. Ukazuje tak na rigidní pojetí „pořádku“, který zahrnuje daleko širší oblast, než jsme zvyklí vnímat dnes. Termín „volná mládež“, který je v dokumentu použit, nevyjadřuje volnost a svobodomyslnost mládeže, ale prostý fakt, že není organizována v oficiálních institucích. Komuny jsou zde představeny jako centra neofašismu. Takový výklad je ovšem zavádějící, neboť ve skutečnosti byly fašistické ideje undergroundovými skupinami odmítány. Tyto skupiny nebyly politicky vyhraněné a spíše než politické ideje je spojoval styl života, který se vyznačoval snahou po nezávislosti na režimu a jeho institucích. Analýzu lze v tomto případě směřovat k hodnotám, které jsou undergroundu připisovány. Na tuto analýzu pak může navázat společné hledání důvodů takovéto etiketizace. Ovšem je třeba také připomenout, že na konci osmdesátých let docházelo v rámci subkultur punku a neonacismu k účelovému spojenectví na bázi vymezování se vůči režimu nebo pořádáním společných koncertů. Takovéto společné vymezování ovšem nezakládalo prolínání těchto subkultur.

Postup základních útvarů VB proti konkrétním projevům ideologické diverze (Čs. armádní film pro FMV, 1985, r. M. Fojtík)

Politickovýchovný manuál pro příslušníky Veřejné bezpečnosti je založen na oficiálním režimním stanovisku vůči skupinám a jednotlivcům, kteří se různou měrou a formou odchylovali od ideologické normy. Velmi důkladně popisuje policejní praktiky, a to z pohledu VB, tedy „shora“. Film je důležitým pramenným materiálem, protože podle něj příslušníci skutečně jednali nebo měli jednat.