E-learning

Jeden z velkých problémů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (vedle nedostatku financí) představuje nedostatek času. V souvislosti s prezenčními kurzy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) je neúčast pedagoga na výuce organizačně i finančně náročná. Distanční vzdělávání formou e-learningu tyto problémy do značné míry řeší. E-learningová forma studia vychází vstříc moderním trendům ve vzdělávání. Dlouhodobější interakce lektorů a účastníků kurzů umožňuje důkladnější reflexi problematiky a zvyšuje efektivitu takto koncipované formy vzdělávání. Naše e-learningové kurzy nekladou primární důraz na osvojování faktografických znalostí, ale především na koncepční a metodické promýšlení látky a na konfrontaci účastníků v rámci diskuzí. Díky nadstandardní časové dotaci (kurzy probíhají ve dvou až pěti týdenních lekcích) zbývá prostor i pro samostatnou práci účastníků a její kritickou reflexi lektory. E-learningová forma přitom minimálně zatěžuje standardní provoz škol, jak po časové, organizační, tak i po finanční stránce.

Z toho důvodu nabízíme učitelům základních a středních škol e-learningové kurzy, ve kterých mohou načerpat metodické inspirace a získat i nové materiály. Veškeré texty, fotografie či videa mohou následně použít ve své výuce. V současné době nabízíme dva kurzy, akreditované MŠMT. Průběh kurzů zajišťují lektoři skupiny vzdělávání USTR, kteří mají dlouholetou zkušenost s vedením kurzů DVPP a věnují se současně tvorbě výukových pomůcek. Na odborné úrovni se věnují didaktice dějepisu (publikují texty, vedou semináře atd.), ale mají praxi nejen ve výuce dějepisu, ale i občanské výchovy, ZSV, českého jazyka a literatury a mediální výchovy. Odtud pramení snaha přistupovat k tvorbě obsahu a vedení kurzů se snahou o tematizaci mezipředmětových souvislostí.


Kurz Dějepis a rodinná paměť