E - Hospodářství

Kapitola Hospodářství se formou několika sond dotýká klíčových fenoménů ekonomického života společnosti daného období. Spíše než detailní popis ekonomického života ukazuje několik obrazů charakterizujících specifika státně-socialistické ekonomiky. Hospodářství 70. a 80. let bylo založeno na velkých centralizovaných provozech, představovalo vlastně vrchol civilizace „druhé vlny“ charakterizované byrokratickým řízením, energetickou náročností a masivní produkcí. Současné obrazy ekonomiky reflektují kvalitativní proměnu spojenou s třetí vědeckotechnickou revolucí, jež se ve světě rozvíjela od sedmdesátých let. Tento trend normalizační ekonomika navzdory nesporným snahám nezachytila, což se stalo jednou z příčin jejího hospodářského úpadku. Obrazy ekonomiky sedmdesátých a osmdesátých let tak představují pro současné žáky určitý archaismus, důraz na těžký průmysl a strojírenství se míjí se současnou orientací na informační technologie, na výrobky s vysokou přidanou hodnotou a sektor služeb. Žáci si mohou na základě těchto obrazů uvědomit kvalitativní specifika ekonomických struktur normalizační společnosti. Ekonomická témata jsou zpravidla mimo okruh zájmů i zkušeností žáků, míra učitelských „vstupů“ ve formě komentářů nebo výkladů tak bude v tomto případě nezbytně vyšší než v jiných kapitolách.

Vedle složitých a méně přístupných makroekonomických témat ovšem v této kapitole najdeme i problematiku služeb a zásobování, která je pro žáky atraktivnější. Žáci mají zkušenosti s dnešní spotřební kulturou, sami nakupují, žijí ve světě reklamy a konzumu, využívají různých služeb. Výrazná jinakost tehdejší spotřební kultury usnadňuje žákům analytickou práci s ukázkami. Není pro ně tak obtížné poukázat na zásadní posuny v oblasti spotřební kultury. Závěry ze srovnání pak mohou vyvolat otázky, které můžeme orientovat přinejmenším dvojím směrem: jaké společenské, politické a hospodářské jevy stojí za specifickou podobou zásobování a služeb v éře státního socialismu? Jak probíhala transformace někdejší praxe do dnešní podoby spotřebního trhu a co ovlivnilo a ovlivňuje charakter služeb a zásobování dnes?


Nenalezen žádný článek.