Dohled nad církvemi

  1. Co tato ukázka vypovídá o postavení církve ve společnosti v 70. a 80. letech?
  2. Proč asi státní instituce postupovaly proti církvi tímto způsobem?

Úryvek z politickovýchovného manuálu pro příslušníky VB, který je měl informovat o základních formách tzv. ideologické diverze, se věnuje metodice přístupu k církevním představitelům. Zdůrazňuje nutnost permanentního dohledu nad faráři a farními úřady. Přes proklamovanou náboženskou svobodu byl náboženský život v Československu 70. a 80. let podroben přísné kontrole na několika úrovních (instituce církevních tajemníků v okresních a krajských národních výborech, na vládní úrovni příslušný odbor při ministerstvu kultury, orgány Bezpečnosti). Ideologická východiska marxismu, na kterých normalizační režim spočíval, tkvěla v materialismu a ateismu, náboženská víra byla s těmito východisky v přirozeném rozporu. Latentní represe tak měla pozicí církve ve společnosti co nejvíce otřást.

Postup základních útvarů VB proti konkrétním projevům ideologické diverze (Čs. armádní film pro FMV, 1985, r. M. Fojtík)

Politickovýchovný manuál pro příslušníky Veřejné bezpečnosti je založen na oficiálním režimním stanovisku vůči skupinám a jednotlivcům, kteří se různou měrou a formou odchylovali od ideologické normy. Velmi důkladně popisuje policejní praktiky, a to z pohledu VB, tedy „shora“. Film je důležitým pramenným materiálem, protože podle něj příslušníci skutečně jednali nebo měli jednat.