Černý trh

  1. Jaký typ zboží byl spotřebiteli žádaný?
  2. Co lze z reportáže vyčíst o zásobování vnitřního trhu? Jak je tato skutečnost zachycena v reportáži?
  3. Jak byste na základě reportáže popsali zájmy veřejnosti na sklonku 80. let?

Na konci 80. let se už objevovala kritická publicistika i ve státem kontrolovaných médiích. Reportéři využívali rétoriku glasnosti, aby otevírali témata na samé hranici politické přípustnosti. Jedním z takovýchto témat byla i problematika černého trhu, které se dotkl jeden z dílů oblíbeného pořadu Sondy. Reportéři si všímali především čilého dovozu nedostatkového zboží z Polska a nelegálních trhů, které prosperovaly nejen v bezprostřední blízkosti polských hranic, ale i v Praze. Především z úvodních záběrů na burzu v Ostravě je patrný velký zájem veřejnosti o nedostatkové zboží, klip tak dokladuje neukojené konzumní tužby československých spotřebitelů. Za povšimnutí stojí i nehodnotící komentář k reportáži. Ta na jednu stranu postrádá zamyšlení nad důvody rozmachu černého trhu, nepojmenovává tedy otevřeně neschopnost čs. průmyslu a obchodu zabezpečit požadavky občanů, na druhé straně ale chybí i odsouzení celého fenoménu v duchu žádoucí ideologické normy. Reportáž lze využít k diskuzi o nových možnostech i limitech „přestavbové“ publicistiky, popřípadě i k tematizaci výkonnosti tehdejšího hospodářství.

Sondy (1988–1989, ČST, publicistický pořad)

Uvedené ukázky z publicistického pořadu Československé televize jsou z konce 80. let, z období tzv. přestavby, kdy bylo žádoucí kritizovat určité sociální a ekonomické jevy. Reportéři tohoto pořadu připravili řadu příspěvků, které se vyjadřovaly kritičtěji, než bylo v soudobých médiích obvyklé. Pořad tak měl vysokou sledovanost a byl u veřejnosti oblíbený.