C - Politika

Téma není představeno z perspektivy tradičních politických dějin, tedy prostřednictvím přehledu významných osobností a událostí v chronologické posloupnosti. Ukázky se zaměřují spíše na reflexi politicky motivovaného jednání, ilustrují dopad politiky KSČ a státu na společnost, představují dobové formy správy věcí veřejných a zobrazují často dramatické situace, v nichž se politická praxe a ideologie prolínají s postoji a hodnotami konkrétních aktérů dobového dění. Soubor ukázek záměrně problematizuje zažité rozdělení na komunistické politiky, kteří aktivně vykonávají moc, a řadové občany, kteří jsou jen pasivně ovládáni. Politika je s pomocí filmových pramenů představena jako prostor vyjednávání, v němž se osobní cíle jednotlivých občanů prolínají s institucionálním a ideologickým rámcem společnosti. Neztrácíme zároveň ze zřetele represivní rozměr politické praxe doby tzv. normalizace, i v tomto případě však nabízíme nejen konstatování faktu, ale usilujeme o hlubší porozumění okolnostem konkrétního lidského jednání. Zohledněny jsou perspektivy obětí, pachatelů i diváků politicky motivovaného násilí a omezování lidských práv. Cílem kapitoly není rozšiřování faktografických znalostí, v tomto ohledu již existuje zdrojů dostatek. Jde nám spíše o hlubší (didakticky zaměřené) promýšlení tématu na úrovni problémových otázek a pojmů. Vytváříme příležitosti pro rozvíjení žákovského povědomí o občanské odpovědnosti v souvislosti s věcmi veřejnými.

Důraz klademe na reflexi konkrétního politického jednání (hlasování na schůzích, vstup do KSČ, podpis politického dokumentu, výzdoba bytu politickými symboly). Žáci mohou promýšlet souvislosti, v jejichž rámci se jednotliví aktéři rozhodovali, a hodnotit konkrétní politické postoje. Smyslem žákovského hodnocení samozřejmě není odsudek toho či onoho dějinného aktéra. Jde především o naplnění vzdělávacích cílů, které spočívají v tom, že se žáci učí formulovat vlastní postoje, snaží se porozumět dobovému kontextu jednání lidí, kriticky a odpovědně nakládat s informacemi. Ve vztahu k dnešním mediálním obrazům doby tzv. normalizace, které jsou často nepřiznaně hodnotící, jsou obdobné dovednosti velmi užitečné a přispívají ke kultivaci historického i občanského vědomí žáků.


Nenalezen žádný článek.