B - Společnost

Kapitola ilustruje některé jevy charakteristické pro českou společnost v letech 1969–1989. Nejde o úplný popis dobové sociální skutečnosti, ale o výběr témat, který určila nejen povaha zdrojů, ale především didaktický potenciál konkrétního jevu. Podkapitoly a v nich zařazené kategorie se v některých případech prolínají, nešlo nám o encyklopedický popis sociální skutečnosti. Vybrané ukázky nabízejí žákům srozumitelný obraz dobového společenského prostředí, v němž se konkrétní lidé nějak rozhodovali a volili různé strategie jednání, aby dosáhli rozličných cílů. Jejich rozhodování bylo přitom vztaženo k různorodým hodnotám a omezeno dobovými společenskými a politickými podmínkami. Nabízené ukázky mají povětšinou podobu drobných příběhů a zobrazují aktéry dění v situacích, z nichž žáci mohou dobové reálie alespoň do jisté míry rekonstruovat. Jednotlivá témata představují spíše určité vzdělávací modely, v jejichž rámci mohou žáci (v duchu pedagogického konstruktivismu) porozumět dobové sociální praxi, srovnávat ji s dnešní situací a odpovědně formulovat vlastní postoje a hodnocení. Mohou si tak lépe uvědomit, že společnost nepředstavuje jen statický soubor institucí a norem, ale že její nestálou podobu určuje dynamický proces, v němž konkrétní lidé tyto instituce a normy svým jednáním nějak naplňují, posouvají či upravují.

Vybrané společenské jevy (autorita ve společnosti, vzestup a pád v zaměstnání) zohledňují srozumitelná a svým způsobem atraktivní témata a nabízejí se též jako konceptuální rámce pro porozumění době „normalizace“. Jsou to zajímavé, dějově dramatické momenty či zápasy, chvíle, ve kterých se tematizují i problematizují společenské normy a hodnoty. Zároveň však žákům ukazují situace, které jsou pro ně i přes časový odstup představitelné, protože se vztahují k jejich vlastní žité skutečnosti (Co kdyby dnes byla povinná vojenská služba? Co kdyby rodiče přišli o práci?). Ukázky lze chápat jako dílčí sondy do komplexnější problematiky. Za podstatné považujeme, aby žáky téma zaujalo a aby si nad ukázkami kladli otázky, které lze dále rozvinout v diskuzi či výkladu.


Nenalezen žádný článek.