7 - Profesní role

Z nepřeberného množství profesních rolí jsme do této podkapitoly zařadili pouze ty, které se nám zdály ilustrativní z hlediska jejich ideologického využití normalizačním režimem (horník, dělník, lékař), nebo taková povolání, která symbolizovala modernizaci / pokrok (manažer, inženýr). Jako didakticky nosná se nám jeví též zaměstnání, s nimiž mohou žáci mít přímou zkušenost (učitel). Obrazy těchto profesí ilustrují podobnosti se současným pojetím sociálních rolí a symbolickým statusem povolání, zároveň však orientují pozornost i k odlišnostem. Žáci si uvědomují, nakolik hodnota profese souvisí s rámcovým pojetím sociálního času. Žáci mohou skrze obrazy známých rolí sledovat posuny těchto symbolických významů v pojetí společnosti a společenských rolí. Mohou si tak klást otázky po míře změn, jimiž naše společnost procházela v době transformace. Tyto poměrně složité problémy ukazujeme na konkrétních a srozumitelných příkladech pramenů.