6 - Zábava

Podkapitola Zábava ilustruje nejvýraznější projevy dobové populární kultury, především s ohledem na masmediální produkci (televize). Tematizujeme specifika televizní zábavy, kterou i dnešní žáci většinou znají (aniž by ji aktivně konzumovali). Žáci tato specifika nejen vnímají, ale též analyzují. Práce s prameny obdobné povahy směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili kritický odstup od popkulturní produkce. Jde o to, aby v dobové tvorbě vnímali témata, která byla podrobena ironizování, a zamýšleli se nad hranicemi satirického zesměšňování. Je důležité, aby žáci reflektovali historický rozměr této zábavy, ale zároveň promýšleli důvody její životnosti. V kontextu rodiny se žáci mohou zamýšlet nad generačními rozdíly ve vnímání těchto popkulturních produktů.

Literatura k tématu:
BÍLEK, Petr A., ed. a ČINÁTLOVÁ, Blanka, ed. Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 253 s. Scholares; sv. 24. ISBN 978-80-87053-44-7.
BEDNAŘÍK, Petr a REIFOVÁ, Irena. Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality / Normalisation Television Series: A Socialistic Construct ot Reality. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2008, 53 (1-4), 71-74. ISSN 0036-5351.