6 - Sociální praxe

Jednou z nejrozsáhlejších částí kapitoly Společnost je podkapitola Sociální praxe. Snaží se žákům ukázat praktiky každodenního života, které jsou reprezentativní pro období tzv. normalizace. Žáci se seznamují s jevy, které jsou dnešní každodennosti už vzdálené (kádrování, angažovanost), stejně jako s fenomény, které dodnes přežívají (korupce, klientelismus). Vedle těchto forem lidského jednání, které předpokládají specifický vztah k hodnotám, se žáci seznamují také s běžnou každodenní praxí, která hodnotové souvislosti postrádá (nakupování, společenský status, služby). Ukázky orientují žáky k hlubší reflexi každodennosti: k promýšlení sociálních rámců, které určují často nereflektovaná pravidla každodenního jednání. Analýza zdánlivě samozřejmé všednodennosti umožňuje žákům, aby lépe promýšleli východiska lidského jednání a porozuměli motivacím aktérů dobových událostí. Zároveň směruje žáky k tomu, aby ve vztahu k hodnotám reflektovali vlastní jednání a jeho východiska.

Literatura k tématu:
KABELE, Jiří a HÁJEK, Martin. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. Knihy dokumenty. ISBN 978-80-7239-213-1.
KALINOVÁ, Lenka. K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989. Praha: Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, 1999. 102 s. Studie z hospodářských dějin; č. 12. ISBN 80-7079-311-2.
CUHRA, Jaroslav. Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 154 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 29. ISBN 80-85270-64-1.
HRADECKÁ, Vladimíra a KOUDELKA, František. Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-1974. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 242 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 31. ISBN 80-85270-83-8.