6 - Hodnoty

Tato podkapitola se snaží ilustrovat dobový hodnotový kontext a konkrétní podoby hodnotově zaměřeného jednání. Prostřednictvím vhodných pramenů žáci sledují tehdejší slovník životních priorit a uvědomují si, jakým způsobem byly v sedmdesátých a osmdesátých letech vnímány a pojímány konkrétní hodnoty jako zdraví, rodina, majetek či svoboda. Žáci vnímají různé perspektivy jednotlivých skupin obyvatelstva a uvědomují si, že nelze etické kategorie jednoznačně uchopit a charakterizovat. Vnímají zároveň souvislost dobového pojetí hodnot s naší současností.

Literatura k tématu:
KALINOVÁ, Lenka. K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989. Praha: Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, 1999. 102 s. Studie z hospodářských dějin; č. 12. ISBN 80-7079-311-2.
VANĚK, Miroslav, ed. Obyčejní lidé--?!: pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009. 3 sv., 1838 s. ISBN 978-80-200-1791-8.