1- Vzdělání

Podkapitola Vzdělání patří k nejrozsáhlejším. Vycházeli jsme z vědomí, že právě téma školy je žákům nejbližší, neboť je součástí jejich životů a každodenních zkušeností. Žáci sledují odlišné sociální a kulturní kontexty školního vzdělávání, vnímají dopady zasahování do tohoto procesu. Všímají si odlišností, které pramení z odlišných společenských souvislostí a proměn hodnotového kontextu. Mohou si ovšem povšimnout i spojitostí, jak se opakuje rytmus školního roku, rutiny školní výuky, forem a požadavků vyučujících. Mohou porovnávat současné obrazy „normalizační“ školy s dobovými popisy. Vzhledem k jejich zkušenosti s tématem může být analýza nejproduktivnější.

Literatura k tématu:
MAUROVÁ, Miroslava, ed. et al. Dějiny školství v Československu 1945-1975: skriptum pro posl. Pedagog. fakulty Univ. Karlovy. Díl 2. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 178 s. URBÁŠEK, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 234 s. ISBN 978-80-244-1879-7.
VOLNÁ, Katka et al. Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. 308 s. Edice dokumentů. ISBN 978-80-7285-110-2.