Víra v socialismus

  1. Jaké rozdíly v situaci na hranici vidí velitel oproti 50. letům? Co jeho názor vypovídá o jeho důvěře ve stabilitu režimu? Co přispělo k tomuto postoji?
  2. Pokuste se o velitelově promluvě uvažovat jako o vyjádření, které vystihuje „ducha“ doby.

Velitel roty Pohraniční stráže uvažuje v dobové publicistice o podobách hrdinství. Srovnává tehdejší situaci na hranicích s 50. lety a dochází k závěru, že jeho situace je kvalitativně odlišná. Nemusí už čelit fyzickému nebezpečí – tzv. diverzantů je málo. Tato důvěra ve stabilitu režimu se přitom může opřít o řadu technických vylepšení, které „železná opona“ od 50. let zaznamenala – na sklonku 80. let byla už opravdu nepropustná a daleko lépe kontrolovaná než v zakladatelském období režimu. Nová situace tak vede k jiné definici příkladného chování. Hrdinstvím už není pouze výjimečný čin, ale systematické plnění povinností. Pohraničníkovu výpověď můžeme použít k analýze étosu pozdního socialismu – vše je již vybudováno a nyní je třeba stavbu střežit a udržovat.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.