Program pionýru

  1. V čem podle ukázky spočívala činnost Pionýrské organizace? Stručně shrňte, jak vypadal v ukázce prezentovaný pionýrský program.
  2. Na základě dobových oficiálních pramenů zjistěte, jakou funkci měla Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM)? Co bylo jejím cílem?
  3. Porovnejte informace z ukázky a z oficiálních zdrojů. Zeptejte se pamětníků, kteří byli v Pionýrské organizaci před rokem 1989 organizováni, jak vypadal jejich program. Na které činnosti vzpomínají nejraději? A na které by raději zapomněli?
  4. Zjistěte více o Hnutí Brontosaurus a jeho historii.

Nová skupinová vedoucí Jana Vychodilová přebírá od školníka vybavení a materiál, který měla pionýrská skupina na škole k dispozici. Pročítá kroniku. Od školníka také vyslechne zprávy o dosavadní činnosti pionýrů i jeho názory na jejich akce

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.