Pohled na bytovou situaci

  1. Jaký typ výstavby převažoval v 70. a 80. letech?
  2. Jaké jsou podle příspěvku problémy bytové výstavby v 80. letech?

Úryvek z propagandistického snímku o lidských právech charakterizuje z režimních pozic situaci v bydlení na sklonku 80. let. Komentář připouští určité nedostatky a podcenění této problematiky, ale zdůrazňuje urychlenou výstavbu sídlišť poskytujících moderní bydlení. Nedostatečným „občanským vybavením“ zmiňovaným v ukázce se míní především chybějící prodejny, provozovny služeb, školská zařízení, hřiště atd. Ukázku je vhodné kombinovat s úryvky ze snímků pohlížejících na bytovou situaci kriticky (např. Panelstory).

Lidská práva v ČSSR (1987, r. neuveden)

Dokument, který pojednává o způsobu ochrany a uplatňování lidských práv, je typickým produktem aplikace zásad „perestrojky“ a „glasnosti“ v Československu pozdních 80. let. Pro snímek je příznačné napětí mezi deklarovanou normou ochrany lidských práv a reálným stavem jejího naplňování. Dokument probírá jednotlivé kapitoly Všeobecné deklarace lidských práv, jejíž dodržování je výběrovým a na některých místech propagandisticky lživým způsobem prezentováno na příkladu československého zdravotnictví, školství, sociální péče, bytové výstavby, cestování nebo kulturní politiky. Přestavbová rétorika sice nezamlčuje nedostatky v lidskoprávní oblasti v socialistickém Československu, nicméně nedává žádný prostor argumentům z okruhu občanských iniciativ, např. Charty 77.