Mladá rodina

  1. Jaký typ problémů musí mladí manželé řešit?
  2. Pokuste se srovnat situaci Mirky a Antonína se situací dnešních mladých rodin.

Úryvek z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje problémy mladých rodin – především nedostatek peněz a také nedostatečnou zralost mladých párů. V osmdesátých letech vstupovali lidé do manželství poměrně záhy, standardním modelem byl mladý pár, který se vzal po krátké známosti s nadějí rychlejšího získání bytu nebo z důvodu neplánovaného těhotenství. Soužití Mirky a Antonína s sebou neslo řadu „obyčejných“ problémů, které se jim ale dařilo překonávat.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.