Konflikt na pracovišti

  1. Popište, co jste viděli v ukázce.
  2. Charakterizujte jednotlivé postavy a osvětlete jejich roli v zobrazeném konfliktu. Osvětlete, co je podstatou sporu.
  3. Kdo podle vás vyšel ze sporu se zadostiučiněním? Osvětlete svůj závěr.
  4. Mění nějak vyznění celé situace závěrečná primářova poznámka adresovaná doktoru Štrosmajerovi?

Primář Sova (Ladislav Chudík) z populárního seriálu Nemocnice na kraji města řeší v ukázce konflikt mezi zaměstnanci jeho ortopedického oddělení. Krátký rozhovor mezi primářem, doktorem Štrosmajerem (Miloš Kopecký) a zdravotní sestrou Huňkovou (Iva Janžurová) zachycuje v konfliktní situaci vztahy na pracovišti. Lze se ptát, zda zdravotní sestra, která si stěžovala na nekorektnost lékaře, dosáhla v rámci Štrosmajerovy omluvy zadostiučinění. Je zřejmé, že nikoliv. Jaký postoj k celé situaci zaujal primář Sova? Co znamená jeho závěrečná poznámka k Štrosmajerovi? Krátký příběh se nabízí pro reflexi sociálních rolí (vedoucí pracovník, řadový lékař, zdravotní sestra) a genderové problematiky. Zajímavý může být též pokus o rekonstrukci hodnotových rámců, z nichž vychází jednání jednotlivých postav (stížnost Huňkové, Štrosmajerova omluva, Sovova bagatelizace konfliktu a jeho závěrečný komentář o hlouposti). Lze přihlížet k okolnosti, že divácky oblíbené postavy obou lékařů reprezentují sociálně normativní vzory jednání. V těchto souvislostech mohou žáci uvažovat o tom, jak vyznívají jejich postoje v dnešním sociálně kulturním kontextu, zda jsou společensky přijatelné, či vyznívají z nějakého důvodu příznakově (nekorektně).

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.