Historické dílny

Historické dílny jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Dílny se zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky.

Témata jednotlivých dílen se koncentrují na různé druhy médií, jejichž prostřednictvím vstupuje historie do veřejného prostoru a utváří sdílenou paměť. Program dílen je vystavěn tak, abychom byli schopni vytěžit vzdělávací potenciál médií. Ze společného dialogu a tvůrčí činnosti budou krystalizovat nápady a podněty, jež bude možné uplatnit ve výuce a v dalším prohlubování zájmu o problematiku výuky o minulosti. V rámci historických dílen klademe důraz na mezipředmětové a interdisciplinární vazby, výuka o minulosti není jen věcí dějepisu, ale i dalších předmětů a společenských rámců.

Během dílen budeme zpracovávat jak velmi tradiční, tak i dynamické formáty a média. V předchozích dílnách jsme se již zaměřili na Wikipedii, muzeum či zámek. Wikipedie představuje poměrně nový fenomén, se kterým se učitelé musí vyrovnávat, zatímco návštěvy muzea nebo prohlídky zámku provází školní výuku již desítky let. Přesto lze s novým, ale i tradičním médiem pracovat ve výuce kreativně. Měli bychom sebe i žáky vést k pokládání těch správných dotazů. Hledání přiléhavých otázek, jež minulost aktualizují a nasvítí ji jako současný a aktuální problém je jedním z hlavních cílů historických dílen.

Historické dílny navazují na konferenci Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa), jež se uskutečnila v Praze na podzim 2014. Pod názvem Historická dílna: dějiny hravě jsou akreditovány MŠMT jako vzdělávací kurz pro učitele. Na přípravě se podílejí studenti magisterského a doktorského studia historie na FF UK v Praze. Na projektu spolupracují Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav českých dějin FF UK. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377. 

Kontakt a bližší informace: cenek.pycha@ustrcr.cz

 


Workshop Média - výročí - dějepis má za cíl propojit žurnalisty, historiky, učitele a studenty těchto oborů za účelem společné reflexe toho, jak se v masových médiích mluví o minulosti. Většina z nás zná anketní otázky typu „Co ví dnešní mladí lidé o komunismu?” či tvrzení „O moderních dějinách se na českých školách neučí”. Jsou tyto otázky stále aktuální? Jaké inspirace pro kladení otázek mohou přinést soudobé přístupy ve vyučování dějepisu? Jak tuto situaci vidí učitelé, kteří jsou často těmi, o nichž se hovoří, ale málokdy těmi, kdo mají prostor k vyjádření svého pohledu? Co potřebují žurnalisté od historiků pro svoji práci? Jak předcházet nedorozuměním, která mezi jednotlivými aktéry vznikají? Workshop se bude zabývat těmito otázkami v kontextu „osmičkových” výročí roku 2018  na základě konkrétních materiálů.  

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Kapacita dílny byla naplněna. V současné době se můžete hlásit jako náhradníci. 

  • Historická dílna: 1968, 20. 4. 2018, 9:00–15:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Evropská 2588\33c, Praha - Dejvice

Události československého roku 1968 představují kanonické téma nejen školního dějepisu. Je jasné, že o pražském jaru by se mělo učit. Vládne však stejná shoda na úrovni použitých metod a pramenů? Vyprávíme ve školách jeden příběh roku 1968, nebo se naše výklady liší? Seminář nabídne několik pramenných sond, s jejichž pomocí lze ve školním prostředí a v interakci s žáky utvářet příběhy roku 1968. Návazně se pokusí o reflexi možných způsobů vyprávění o roce 1968 v kontextu historického vzdělávání.

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Přihlásit se na dílnu


Ohlasy z Historických dílen