Historické dílny

Historické dílny jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Dílny se zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky.

Témata jednotlivých dílen se koncentrují na různé druhy médií, jejichž prostřednictvím vstupuje historie do veřejného prostoru a utváří sdílenou paměť. Program dílen je vystavěn tak, abychom byli schopni vytěžit vzdělávací potenciál médií. Ze společného dialogu a tvůrčí činnosti budou krystalizovat nápady a podněty, jež bude možné uplatnit ve výuce a v dalším prohlubování zájmu o problematiku výuky o minulosti. V rámci historických dílen klademe důraz na mezipředmětové a interdisciplinární vazby, výuka o minulosti není jen věcí dějepisu, ale i dalších předmětů a společenských rámců.

Během dílen budeme zpracovávat jak velmi tradiční, tak i dynamické formáty a média. V předchozích dílnách jsme se již zaměřili na Wikipedii, muzeum či zámek. Wikipedie představuje poměrně nový fenomén, se kterým se učitelé musí vyrovnávat, zatímco návštěvy muzea nebo prohlídky zámku provází školní výuku již desítky let. Přesto lze s novým, ale i tradičním médiem pracovat ve výuce kreativně. Měli bychom sebe i žáky vést k pokládání těch správných dotazů. Hledání přiléhavých otázek, jež minulost aktualizují a nasvítí ji jako současný a aktuální problém je jedním z hlavních cílů historických dílen.

Historické dílny navazují na konferenci Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa), jež se uskutečnila v Praze na podzim 2014. Pod názvem Historická dílna: dějiny hravě jsou akreditovány MŠMT jako vzdělávací kurz pro učitele. Na přípravě se podílejí studenti magisterského a doktorského studia historie na FF UK v Praze. Na projektu spolupracují Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav českých dějin FF UK. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377. 

Kontakt a bližší informace: cenek.pycha@ustrcr.cz


Ohlasy z Historických dílen


Historická dílna: dějiny a ironie

  • 13. ledna 2017, 10:00 - 14:00, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2

Dílna představí ironii jako možnou součást výuky dějepisu: nejen jako odlehčení vážného tématu, ale také jako možný výchozí bod celé hodiny či tematického celku. Účastníci a účastnice se budou zabývat několika typy pramenů, které jsou známé a dostupné žákům středních a základních škol (Opráski, Jára Cimrman, Simpsonovi, internetové memy). Prozkoumají také mechanismy ironie, které dané prameny v komunikaci s publikem využívají, a vyzkouší si, jak je prakticky využít.


Historická dílna: dějiny hravě (Využití fotografie ve výuce dějepisu)

  • 1. února 2017, 10 - 14 hodin, SPŠ stavební v Plzni, Chodské náměstí 1585/2

Seminář pro učitele dějepisu na ZŠ, SŠ i gymnáziích se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektor Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seminář zahájí krátkou ukázkou výuky se studenty SPŠ stavební v Plzni. Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT.  


Historická dílna: dějiny hravě (Využití fotografie ve výuce dějepisu)

  • 15. února 2017, 12 - 16 hodin, Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112

Seminář pro učitele dějepisu na ZŠ, SŠ i gymnáziích se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektor Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seminář zahájí krátkou ukázkou výuky se studenty SPŠ stavební v Plzni. Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT.  


 

Přihlásit se na dílnu